Algemene voorwaarden
Yellow Walnut 
1 mei 2018

  

Artikel 1               Definities

  1.1          In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Yellow Walnut: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Yellow Walnut B.V. gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55931715;
b. gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten die op de website worden aangeboden;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en Yellow Walnut tot gebruik van de diensten;
d. diensten: de diensten welke op de website worden aangeboden bestaande uit het online platform en de services en tools die Yellow Walnut aan haar gebruikers te bieden heeft;
e. website: de website www.yellowwalnut.nl en www.yellowwalnut.com.

 

Artikel 2               Algemeen

  2.1          Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die op de website worden aangeboden.

  2.2          Voor een aantal diensten waarvoor betaald dient te worden kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden. Indien in deze algemene voorwaarden en in de aanvullende voorwaarden bepalingen staan die in strijd met elkaar zijn, dan prevaleren de aanvullende voorwaarden.

  2.3          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

  2.4          Yellow Walnut kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld per email. Indien de gebruiker niet akkoord is met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 3               Aanbiedingen en offertes

  3.1          Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

  3.2          Kennelijke fouten of vergissingen op de website binden Yellow Walnut niet.

  3.3          De diensten worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 

Artikel 4               Aanmelden en totstandkoming van de overeenkomst

  4.1          Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient de gebruiker zich aan te melden. Het aanmelden geschiedt middels het invullen van het elektronisch inschrijfformulier op de website.

  4.2          Voordat de gebruiker het inschrijfformulier via de website kan insturen, dient de gebruiker aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

  4.3          Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid door de gebruiker te worden ingevuld.

  4.4          Direct na het tot stand komen van de overeenkomst stuurt Yellow Walnut de gebruiker een elektronische bevestiging. Zolang de gebruiker deze bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.

  4.5          Nadat de gebruiker een elektronische bevestiging heeft ontvangen, kan de gebruiker gebruik maken van de diensten. Indien voor een dienst betaald dient te worden, dan kan de gebruiker gebruik maken van de betreffende dienst nadat Yellow Walnut de betaling heeft ontvangen.

  4.6           Voor de uitvoering van de diensten stuurt Yellow Walnut de gebruiker emails en houdt de gebruiker op de hoogte middels een nieuwsbrief. De gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. 

 

Artikel 5               Account en inlogcodes

  5.1          Het account is persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn account.

  5.2          Yellow Walnut kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van de gebruiker. Yellow Walnut kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.

 

Artikel 6               Looptijd van de overeenkomst

  6.1          Indien de gebruiker gebruik maakt van een gratis dienst van Yellow Walnut, dan wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en kan de gebruiker de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

  6.2          Indien de gebruiker dient te betalen voor een dienst, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, dan wel voor onbepaalde tijd, zulks per betaalde dienst aangegeven. De gebruiker kan de overeenkomst voor een bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.

  6.3          De overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt niet stilzwijgend automatisch verlengd.

 

Artikel 7               Tarieven en prijswijziging

  7.1          Opgegeven prijzen of tarieven voor de diensten zijn exclusief btw.

  7.2          Yellow Walnut kan haar tarieven en prijzen van tijd tot tijd aanpassen.

 

Artikel 8               Facturatie en betaling

  8.1          Facturatie geschiedt vooraf.

  8.2          Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
a. middels automatische incasso, waartoe de gebruiker aan Yellow Walnut een volmacht verleent;
b. via iDEAL;
c. middels een andere door Yellow Walnut aangeboden betalingsmogelijkheid.

 

Artikel 9               Verantwoordelijkheid, inhoud van de website en dienstverlening

  9.1          De inhoud van de verschillende diensten staat duidelijk op de website vermeld.

  9.2          Bij bepaalde diensten wordt bij deelname daaraan de naam en de expertises van de gebruiker op de website vermeld. De gebruiker wordt hiervan voor het gebruik van de dienst op de hoogte gesteld. Indien de gebruiker niet wil dat deze gegevens op de website worden geplaatst, dan dient hij geen gebruik te maken van de dienst.

  9.3          Yellow Walnut draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de website en/of voor adviezen die door gebruikers via de website worden gegeven.

  9.4          De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij op de website plaatst.

  9.5          Yellow Walnut garandeert niet dat met het opvolgen van de verstrekte instructies of adviezen of met het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.

  9.6          De inhoud en werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Yellow Walnut worden gewijzigd. 

  9.7          Yellow Walnut kan ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik stellen.

  9.8          Bij onvoldoende deelnemers bij een training is Yellow Walnut gerechtigd de training te verzetten naar een andere datum dan wel te annuleren, zulks te bepalen door Yellow Walnut. Indien Yellow Walnut besluit de training te annuleren krijgt een deelnemer, indien het een betaalde training betreft, zijn geld terug. Yellow Walnut is te allen tijde gerechtigd trainingen te verzetten dan wel te annuleren. 

  9.9          De website kan links bevatten naar andere websites. Yellow Walnut kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Yellow Walnut kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 10            Verplichtingen van de gebruiker

10.1          De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yellow Walnut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

10.2          Indien de gebruiker aan Yellow Walnut bestanden verstrekt, garandeert deze dat de bestanden vrij zijn van virussen en defecten.

10.3          Het is de gebruiker niet toegestaan informatie op de website te plaatsen die de goede naam van Yellow Walnut of van derden aantast.

10.4          De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Yellow Walnut door te geven.

10.5          Het is de gebruiker niet toegestaan de website en/of de dienst op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Yellow Walnut of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

10.6          De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen.

10.7          Yellow Walnut behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto's, afbeeldingen of teksten te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

10.8          De website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is dan ook verboden om, zonder voorafgaande toestemming van Yellow Walnut, reclame, merk- of handelsnamen of links naar websites op de website te plaatsen.

10.9          De gebruiker vrijwaart Yellow Walnut volledig van alle mogelijke claims van derden of andere gebruikers van Yellow Walnut die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem via de website verstrekte informatie en/of gegeven adviezen. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat geplaatste informatie of gegeven adviezen inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

 

Artikel 11            Gebruik van gegevens

11.1          Het is de gebruiker alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
b. het verzamelen van e-mailadressen.

11.2          Yellow Walnut verwerkt persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring op de site van Yellow Walnut. 

Artikel 12            Blokkering van account en uitsluiting

12.1          De gebruiker erkent dat Yellow Walnut het recht heeft het account van de gebruiker te blokkeren indien de gebruiker of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

12.2          Indien de gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, algemene voorwaarden of wet- en regelgeving niet nakomt, dan heeft Yellow Walnut het recht de overeenkomst te ontbinden en het account te blokkeren.

12.3          Indien de gebruiker een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van andere gebruikers in het geding komen, dan kan Yellow Walnut zijn account blokkeren.

12.4          Indien het account van de gebruiker wordt geblokkeerd, dan wordt de gebruiker daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Eventuele reeds ontvangen betalingen voor de diensten worden niet terugbetaald.

12.5          Om gebruik te maken van bepaalde gratis diensten, dient de gebruiker te voldoen aan de door Yellow Walnut via de website kenbaar gemaakte eisen. Indien de gebruiker hieraan niet voldoet of de dienst niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor de dienst beschikbaar wordt gesteld, dan heeft Yellow Walnut het recht de gebruiker van het gebruik van de dienst uit te sluiten. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

12.6          Yellow Walnut heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.

 

Artikel 13            Klachten

13.1          Klachten over de diensten kunnen worden gemeld bij:

Yellow Walnut B.V.

Adressering conform het op de website van Yellow Walnut vermelde adres onder ‘Contact’.

Tel: 088-9392500

e-mail: info@yellowwalnut.nl

13.2          Yellow Walnut zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Yellow Walnut al het mogelijke in werking stellen om het probleem op te lossen. De gebruiker dient Yellow Walnut in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

  

Artikel 14            Intellectuele eigendomsrechten

14.1          Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, schetsen, foto’s en dergelijke berusten uitsluitend bij Yellow Walnut of bij haar licentiegever.

14.2          Zonder voorafgaande toestemming van Yellow Walnut, mag de gebruiker geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, vermenigvuldigen of openbaar maken.

14.3          De gebruiker vrijwaart Yellow Walnut voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker aan Yellow Walnut verstrekte of op de website geplaatste foto’s, afbeeldingen of teksten.

 

Artikel 15            Aansprakelijkheid en verjaring

15.1          De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. Yellow Walnut staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

15.2          Yellow Walnut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Yellow Walnut is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.3          Yellow Walnut streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

15.4          Yellow Walnut is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel.

15.5          Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Yellow Walnut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de website of de diensten alsmede technische storingen.

15.6          Yellow Walnut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door informatie en/of adviezen gegeven aan de gebruiker door andere gebruikers of door Yellow Walnut.

15.7          Yellow Walnut is niet aansprakelijk voor hetgeen zich tussen de gebruiker en een aanbieder van een dienst en/of product afspeelt, ook als Yellow Walnut de twee partijen met elkaar in contact heeft gebracht. Yellow Walnut is geen partij bij de overeenkomst tussen de gebruiker en een aanbieder van een dienst en/of product. Komt de betreffende aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet na, dan is dat een zaak tussen de aanbieder en de gebruiker en dient de gebruiker de aanbieder hierop aan te spreken.

15.8          Yellow Walnut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de gebruiker die verband houdt met de geleverde dienst. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan.

15.9          Yellow Walnut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.10          Indien Yellow Walnut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Yellow Walnut beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de gebruiker gebruik maakt van een gratis dienst, dan is Yellow Walnut nimmer gehouden tot het uitkeren van schadevergoeding.

15.11          De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Yellow Walnut of haar ondergeschikten.

15.12          Alle aanspraken jegens Yellow Walnut die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Yellow Walnut zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 16            Ontbinding

16.1          Yellow Walnut is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

16.2          In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Yellow Walnut vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Artikel 17            Overmacht

17.1          Yellow Walnut is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop Yellow Walnut geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

17.2          In geval van overmacht is Yellow Walnut niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover Yellow Walnut als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 18            Geheimhouding

18.1          Yellow Walnut en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2          Yellow Walnut verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

 

Artikel 19            Beveiliging

19.1          Yellow Walnut zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens.

 

Artikel 20            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1          Op elke overeenkomst tussen Yellow Walnut en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

20.2          Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Yellow Walnut is gelegen. De gebruiker zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Yellow Walnut schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.