Privacyverklaring

Hoe gaat Yellow Walnut om met jouw informatie?

Op het moment dat jij de site van Yellow Walnut bezoekt en gebruik maakt van de services en tools die Yellow Walnut biedt dan kan het zijn dat jij Yellow Walnut persoonlijke informatie geeft. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Yellow Walnut omgaat met deze informatie. De site, services en tools van Yellow Walnut zijn continu in ontwikkeling. Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt gewijzigd. Neem de privacyverklaring daarom geregeld door om op de hoogte zijn van het laatste privacybeleid. Blijf jij gebruik maken van de site, services en/of tools van Yellow Walnut na wijziging van de privacyverklaring dan ga jij akkoord met de wijzigingen in het privacybeleid.

Gebruik gegevens 

Gegevens die worden verstrekt bij registratie worden verzameld en geregistreerd door Yellow Walnut. Yellow Walnut gebruikt deze gegevens alleen voor haar dienstverlening. Deze gegevens zullen nooit zonder jouw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld. Alleen als Yellow Walnut genoodzaakt is door een wettelijke bepaling of een bevel deze gegevens te verstrekken, vindt verstrekking van de gegevens plaats. Is dit het geval dan word jij daar echter tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Yellow Walnut neemt alle redelijke maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

 

Gebruik website en cookies 

Yellow Walnut maakt gebruik van cookies zonder marketing doeleinden. Deze cookies zijn kleine bestanden en bevatten informatie over o.a. jouw surfgedrag. Deze cookies worden niet bij Yellow Walnut opgeslagen maar op jouw eigen apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone). Tevens zijn deze cookies uniek per bezoeker en bevatten alleen bruikbare informatie voor de server van Yellow Walnut die de cookie naar jouw apparaat heeft verzonden. Cookies zijn ten alle tijden makkelijk te verwijderen op elk apparaat.

Yellow Walnut maakt gebruikt van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies: Dit zijn de cookies die nodig zijn om de minimale functies op deze website te laten functioneren.

Analytische cookies: Yellow Walnut verzamelt statistieken van de gebruikers op de website en gebruikt ze om de website blijvend te verbeteren.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het verkeer naar de website te meten. Deze dienst van Google is zo ingesteld dat jouw persoonsgegevens zijn geanonimiseerd. Yellow Walnut kan dus niet jouw data gebruiken voor marketing doeleinden. Hierdoor hoeft Yellow Walnut jou ook niet lastig te vallen met een aparte cookiemelding.

 

Persoonsgegevens 

Yellow Walnut hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Yellow Walnut houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Yellow Walnut zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Yellow Walnut
Zekeringstraat 36
1014 BS Amsterdam
info@yellowwalnut.nl
088-9392500


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Yellow Walnut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het uitvoeren van de diensten
- Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Naam
- Emailadres
- Bij betaalde diensten: adresgegevens en bankrekeninggegevens


Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij als Yellow Walnut geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Yellow Walnut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!


Wijzigen gegevens
Alle actief door jouw verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount, ‘Mijn Yellow Walnut’. In ‘Mijn Yellow Walnut’ heb jij de mogelijkheid om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Door gegevens aan Yellow Walnut te verschaffen, geef jij Yellow Walnut toestemming jou hierover telefonisch en/of per mail te benaderen. Ook geef jij toestemming om per telefoon en/of mail informatie over de services, tools en/of producten van Yellow Walnut te ontvangen. Als jij geen prijs stelt op benadering per telefoon of mail, meld je dan hiervoor af via service@yellowwalnut.nl .

 

Overig 

Yellow Walnut kan links verschaffen via haar eigen site naar websites van derden. Yellow Walnut doet dit alleen als zij deze websites betrouwbaar acht. Yellow Walnut kan echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Vragen? 

Bij vragen over ons privacybeleid kan jij contact opnemen via info@yellowwalnut.nl of via ons service telefoonnummer 088-9392500.